Algemene voorwaarden en regels

Coressence, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
Versie 1 d.d. februari 2021

Op alle therapieën en andere vormen van begeleiding vanuit de praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie Coressence van Corinne van den Bergh-Raat, hierna te noemen  “de therapeut” , zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing.

Plichten van de therapeut:

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat alles wat de cliënt vertelt tegen de therapeut, niet doorverteld wordt aan derden.
 • De therapeut moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van de cliënt.
 • De therapeut dient de cliënt te informeren over het doel, waarvoor zij gegevens vastlegt, wat zij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie zij de gegevens verstrekt.
 • Overleg van de therapeut met derden (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend nadat toestemming gevraagd is aan de cliënt.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting en dienaangaande al haar professionaliteit inzetten, om de klacht van de cliënt te helpen oplossen. De therapeut heeft een resultaatverplichting. Dit betekent dat je als cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 • De therapeut heeft de verplichting om tijdens de intake tot een op dat moment zo goed mogelijke probleemstelling te komen. Hierna, indien de cliënt wil starten met de therapie, maakt de therapeut een begeleidingsplan. Deze wordt mondeling aan de cliënt doorgegeven, en goedgekeurd door de cliënt en eventueel schriftelijk ondertekend. Daarna verplicht de cliënt zich om 3 sessies af te nemen, waarna een korte evaluatie plaats vind.
 • De therapeut is verplicht een behandelovereenkomst aan te bieden aan de cliënt, die door zowel cliënt als therapeut ondertekend wordt voordat de therapie start. De therapeut kan dit alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen of als de therapeut van mening is dat zij niet (langer) de benodigde begeleiding kan geven.
 • De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de cliënt hierover zo snel mogelijk te informeren. Tegelijkertijd dient de therapeut de cliënt de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken.
 • Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de therapeut een cliënt dossier aanlegt en daarin gegevens van de cliënt en van het begeleidingsproces vastlegt.
 • Bovenstaande is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Als de cliënt van dat recht gebruik wil maken, wordt daarvoor een sessie ingepland.
 • Wanneer om welke reden dan ook lichaamsgerichte therapie niet of niet meer effectief is, zal de therapeut zorg dragen voor een eventuele verwijzing naar een andere vorm van begeleiding.
 • De therapeut dient het dossier van de cliënt 20 jaar te bewaren.

 

Plichten van de cliënt:

 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de begeleiding, tijdig en naar waarheid aan de therapeut verstrekt worden.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de cliënt.
 • Na de intake, bij de start van de therapie, neemt de cliënt 3 sessies af. Daarna volgt een evaluatie, waarin samen met de therapeut het vervolgtraject wordt besproken. De cliënt kan dan op elk moment de behandelovereenkomst opzeggen, wel met inachtneming van de 48-uurs afzegregeling.
 • Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Het tijdstip van de gestuurde mail of telefoon geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt het sessietarief in rekening gebracht, ongeacht de reden.
 • Een sessietraject wordt altijd afgesloten met een afsluitende sessie, zodat goed afgerond kan worden en afscheid genomen.

 

Betalingsvoorwaarden:

 • De therapeut werkt met verschillende tarieven, afhankelijk van individuele- of groepstherapie en van de duur van een sessie. Ook is een speciaal tarief bespreekbaar.
 • De cliënt betaalt zijn/haar sessies per maand. Aan het eind van de maand krijgt de cliënt een factuur per mail toegestuurd. Deze kan doorgestuurd worden naar de zorgverzekeraar (indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft, die een gedeelte van de kosten vergoedt).
 • De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
 • Als de cliënt tussen de sessies door contact wil via mail of telefoon, dan kan dat. Als het langer dan 15 minuten vraagt, wordt het sessietarief naar rato in rekening gebracht.
 • Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht.
 • Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd- tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet- verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt, aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Klachten:

Als je onvrede hebt over de manier waarop je begeleid wordt door mij, dan zou ik het fijn vinden als je dat eerst met mij bespreekt.

Als wij er onverhoopt samen niet uitkomen dan kun je mijn beroepsvereniging raadplegen, www.fagt.org, voor indienen van een klacht.

In het kader van de Wkkgz ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir, www.quasir.nl voor klachtenafhandeling.